Uzochukwu Eddie Odozi

Fullstack Developer, SMS digital GmbH